fbpx

Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 10/03/2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel veriler hakkında “Ürün veya Hizmet Alan Kişiler ile Bunların Tüzel Kişi Olması Halinde Yetkilileri ve Çalışanlarını” bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN UNVANI

Unvanı            : Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.  

Adresi              : Esenşehir mahallesi Özfiliz sokak. No:23/1 Ümraniye/İstanbul

Telefon No      : 0 (216) 329 33 44                 Fax no : 0 (216) 329 61 43

İnternet Adresi            : www.akınlab.com.tr

KEP Adresi     : [email protected] 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

Veri

Kategorisi

İşlenen Veri

İşleme Amacı

Kimlik

•   T.C. Kimlik No

•   Vergi No

•   Ad/Soyad

•   Doğrum Tarihi

•   İmza 

 

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Gümrük İşlemleri)

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteriler için Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İletişim

•  Adres

•  Telefon No

•  E-posta

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Ürün ve Hizmetlerin Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteriler için Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

 

 

Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mesleki Bilgi

Görevi/Pozisyonu

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Müşteriler için Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İhale Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Müşteri İşlem

•   Sipariş Bilgisi

•   Ticaret Unvanı

•   Vergi Dairesi

•   Vergi Dairesi

•   Vergi No

•   Fatura Bilgisi

•   Çek ve Senet

Bilgisi

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep/Şikayetlerin Takibi

Finans

Banka Hesap

Bilgileri

IBAN No

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem

•   Dava ve Takip

Dosya Bilgileri

 

•   İhtarname    ve İhbarnameler

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Diğer Bilgi

•   Uçuş Bilgisi

•   Otel Bilgisi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve  HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 inci maddesinde belirtilen veri aktarma şartlarının bulunması halinde ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; distribütörlere, tedarikçilere, yetkili satıcılara, hizmet alınan özel hukuk kişilerine (güvenlik, eğitim, finans, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, hukuk, bilişim konularında) ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; hukuki ilişkinin kurulmasından önce, kurulması ve devamı sırasında veya sona ermesinden sonra doğrudan ilgili kişilerden veya yetkilisi ya da çalışanı olduğu kişilerden elde edilebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; verileri içeren belgelerin teslimi, formların doldurulması, elektronik posta, sözlü iletişim yoluyla toplanabilmektedir. 

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmesinin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, veri sorumlusu olan şirketimizin mevzuattan (Vergi Kanunları, Kamu İhale Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Çek Kanunu) kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi/kullanılması/ korunması için zorunlu olması ve veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması (temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla) hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusuna başvurarak

kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU

İlgili Kişi bu taleplerini, Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin, Esensehir Mahallesi Özfiliz Sokak No:23/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya KEP üzerinden [email protected]  adresine iletebilir.

İlgili kişinin başvurusunda bulunması zorunlu hususlar;

 1. Adı/Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 2. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası (Başvurunun gerçek kişisel veri sahibi tarafından yapıldığını teyit etmek üzere),
 3. Talep konusu ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler, başvuruya eklenir.

Yazılı başvurular ıslak imza ile imzalanmalıdır

Telefon
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Devamını Gör
Bu site Ozatweb Tarafından Hazırlanmıştır