fbpx

Potansiyel Ürün Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALICISI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 10/03/2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel veriler hakkında “Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alıcısı Kişiler İle Bunların Tüzel Kişi Olması Halinde Yetkilileri Ve Çalışanlarını” bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN UNVANI

Unvanı                  : Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 

Adresi                   : Esenşehir mahallesi Özfiliz sokak. No:23/1 Ümraniye/İstanbul

Telefon No           : 0 (216) 329 33 44                            Fax no   : 0 (216) 329 61 43

İnternet Adresi   : www.akınlab.com.tr

E-posta                : d.akyurek@akinlab.com.tr

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI
Veri Kategorisiİşlenen Veriİşleme Amacı
KimlikAdı, Soyadı, İmzaÜrün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişimKurumsal Tlf, E-posta, AdresÜrün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
Mesleki BilgiGörevi/PozisyonuÜrün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlemTicaret UnvanıMal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
PazarlamaAlışveriş Kayıtları, Kampanya ile elde edilen bilgilerMal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 inci maddesinde belirtilen veri aktarma şartlarının bulunması halinde ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; distribütörlere, tedarikçilere, yetkili satıcılara, hizmet alınan özel hukuk kişilerine (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, hukuk, bilişim konularında), finans kuruluşlarına ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; hukuki ilişkinin kurulmasından önce, kurulması ve devamı sırasında veya sona ermesinden sonra doğrudan ilgili kişiler olarak sizlerden veya yetkilisi ya da çalışanı olduğunuz kişilerden elde edilebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; verileri içeren belgelerin teslimi, elektronik posta, sözlü iletişim yoluyla toplanabilmektedir. 

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmesinin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU

İlgili Kişi bu taleplerini, Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin, Esensehir Mahallesi Özfiliz Sokak No:23/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden d.akyurek@akinlab.com.tr e-posta adresine iletebilir.

İlgili kişinin başvurusunda bulunması zorunlu hususlar;
a) Adı/Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
b) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

c) Açık bir şekilde talep konusu ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler, başvuruya eklenir.

Başvuru yazılı ise ıslak imza, elektronik yolla iletiliyorsa elektronik imza ile imzalanmalıdır.

Telefon
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Devamını Gör