fbpx

Çalışan Adayı Referans Olan Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ (REFERANS) AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 10/03/2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel veriler hakkında şirketimize başvuran çalışanlar için “Referans Olan Üçüncü Kişileri” bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN UNVANI

Unvanı            : Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Adresi              : Esenşehir mahallesi Özfiliz sokak. No:23/1 Ümraniye/İstanbul

Telefon No      : 0 (216) 329 33 44                 Fax no : 0 (216) 329 61 43

İnternet Adresi: www.akınlab.com.tr

KEP Adresi     : [email protected]

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Kategorisi İşlenen Veri İşleme Amacı
Kimlik Ad/Soyad Çalışan Adaylarının Başvurularının Değerlendirilmesi
Mesleki Deneyim Görev/Pozisyon Çalışan Adaylarının Başvurularının Değerlendirilmesi
İletişim Telefon No Çalışan Adaylarının Başvurularının Değerlendirilmesi

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE  ve  HANGİ AMAÇLARLA AKTARABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 nci maddesinde belirtilen veri aktarma şartlarının bulunması halinde ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz çalışan adaylarının doldurduğu başvuru formu yoluyla elde edilebilmektedir.

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması (temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla) hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

5.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLAR

İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusuna başvurarak

kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU

İlgili Kişi bu taleplerini, Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin, Esensehir Mahallesi Özfiliz Sokak No:23/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya KEP üzerinden [email protected] adresine iletebilir.

İlgili kişinin başvurusunda bulunması zorunlu hususlar;

 1. Adı/Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 2. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası (Başvurunun gerçek kişisel veri sahibi tarafından yapıldığını teyit etmek üzere),
 3. Talep konusu ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Yazılı başvurular ıslak imza ile imzalanmalıdır.

Telefon
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Devamını Gör
Bu site Ozatweb Tarafından Hazırlanmıştır